Financiële helderheid

Geachte ondernemer,

Hierbij de eerste van een serie van acht TIB-blogs waarin we zakelijke onderwerpen behandelen, puntsgewijs en specifiek gericht op uw behoeften als ondernemer. Hiermee willen we u voorzien van heldere richtlijnen om een diepgaand inzicht te verkrijgen in uw eigen organisatie. Mocht u behoefte hebben aan begeleiding of stuit u op kwesties die meer aandacht vereisen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met TIB-Advies. Wij staan klaar om u met plezier van dienst te zijn. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@tib-advies.nl of door telefonisch contact op te nemen.

Wij kijken uit naar de mogelijkheid om u te ondersteunen in het versterken van uw onderneming.

Met vriendelijke groet,
TIB-Advies
Ariensplein 1
7511 JX Enschede
053-4849840
info@tib-advies.nl

Financiële helderheid: Duik diep in de cijfers en begrijp je financiële prestaties als nooit tevoren. Krijg inzicht in je liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

a. Liquiditeit geeft aan of je bedrijf op korte termijn (binnen één jaar)  aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Hoe? Je berekend de Liquiditeits (currrent) ratio. Dit doe je door de vlottende activa (voorraden, debiteuren en geld op de bank en kas) + liquide middelen te delen door het kort vreemd vermogen (openstaande facturen, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen). Je bedrijf is gezond als je een current ratio hebt van minimaal 1,5 (vlottende activa is 1,5 groter dan de kortlopende schulden) https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/financien/liquiditeit-bepalen. Is deze lager, dan is het verstandig actie te ondernemen.

b. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre jouw onderneming haar schulden kan terugbetalen in het geval van een faillissement de ratio kan op verschillende wijze worden berekend. (https://www.mkbfactoring.nl/nieuws/wat-is-een-goede-solvabiliteit/)
Hoe? Deel het eigen vermogen door het totaal vermogen, waarbij eigen vermogen de bezittingen zijn minus de schulden, totaal vermogen is de totale waarde van alle bezittingen van een onderneming, aangeschaft met eigen geld of leningen. Bevindt deze zich tussen de 25% en 40% dan is de solvabiliteit goed. Hoe hoger hoe beter. Is deze lager dan 25%? Dan is het verstandig om stappen te ondernemen.

c. De rentabiliteit van je bedrijf geeft aan hoeveel winst er gemaakt wordt met het vermogen van het bedrijf. Kort gezegd: hoe rendabel je bedrijf is. We onderscheiden a. rentabiliteit eigen vermogen, rentabiliteit vreemd vermogen en rentabiliteit totaal vermogen. Per rentabiliteit kun je berekenen hoe je onderneming er voor staat. (https://www.swishfund.nl/blog/hoe-bereken-je-rentabiliteit-van-je-bedrijf/)

d. Rentabiliteit eigen vermogen: deel de nettowinst (brutowinst minus bedrijfskosten, rente en belastingen) door het eigenvermogen (incl. aandelenkapitaal) en dit maal 100. Het percentage dat hier uit komt moet minimaal 5% zijn, ook hier geldt hoe hoger hoe beter. Is deze lager, dan is het verstandig stappen te ondernemen.

e. Rentabiliteit vreemd vermogen. Door de rentabiliteit vreemd vermogen (alle schulden van het bedrijf aan derden w.o. leningen en crediteuren) te berekenen weet je hoeveel rente je betaald. Deel de betaalde rente door het gemiddeld vreemd vermogen en dit maal 100. Het percentage dat hier uitkomt is de rentabiliteit vreemd vermogen. Is deze hoger dan 10%? Dan is het verstandig stappen te ondernemen.

f. Rentabiliteit Totaal Vermogen(RTV). Dit is de verhouding tussen je winst en geïnvesteerd vermogen. Hiermee maak je de totale winstgevendheid van je bedrijf inzichtelijk. Door de brutowinst te delen door het gemiddelde totale vermogen en deze te vermenigvuldigen met 100 krijg je een percentage van de rentabiliteit van het totaal vermogen. Een goede RTV hangt van vele factoren af. Over het algemeen is een score tussen de 5% en 10% gezond. Is deze onder de 5% dan zijn stappen te ondernemen verstandig.