Diensten

i

Opstellen businessplan

Aan- en verkoop van bedrijven

Hulp voor starters

Privacy-beleid TIB-advies

 

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2018

Privacy-missie

Stichting voor Managementadvies en Begeleiding, “Twente in Business-advies” (TIB-advies), gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de KvK onder nummer 41028579, wil graag hulp bieden aan alle ondernemers in haar regio, maar wil als vanzelfsprekend op een professionele en integere wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze zal plaatsvinden.

Hieronder leggen wij uit hoe TIB omgaat met persoonsgegevens die TIB verzamelt wanneer je onze website bezoekt, hoe lang we ze bewaren en hoe de door u gegeven informatie wordt gebruikt. Tevens laten wij u onze privacy-gedragsregels weten in dit TIB privacy-beleid.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens
TIB hecht veel waarde aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze website. Wanneer je onze website bezoekt, slaan onze webservers bij “Antagonist” om veiligheidsredenen altijd tijdelijk de verbindingsgegevens van de computer op waarmee je onze website bezoekt. Met behulp van Google-analytics zijn we in staat om de datum en duur van je bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser (geen IP-adres) en de locatie waar je vandaan kwam te analyseren, maar nooit je persoonlijke gegevens. Persoonlijke informatie, zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij je deze informatie op vrijwillige basis verstrekt, bijvoorbeeld om een vraag aan ons te stellen of wanneer je onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Gebruik van Persoonsgegevens
TIB streeft naar bescherming en respecteert je privacy in overeenstemming met de AVG/GPDR die op 25 mei 2018 is ingegaan.

  1. TIB verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om uitsluitend vragen te beantwoorden en een nieuwsbrief van ons te ontvangen.
  2. TIB verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens zolang als nodig voor de bij punt 1 genoemde doelen.
  3. TIB gebruikt jouw emailadres uitsluitend om met jou te communiceren en nieuwsbrieven te zenden.

TIB zal je persoonsgegevens niet nu of in de toekomst verkopen, overdragen of verspreiden, tenzij de wet dit vereist of als je hiermee expliciet akkoord gaat.

Gegevens op onze website
U mag de (persoons)gegevens en foto’s die op onze website staan alleen voor persoonlijke of huishoudelijke doelen (dus privédoeleinden) gebruiken, maar niet in samenhang met zakelijke activiteiten.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om verwijdering van je persoonsgegevens vragen. Dit laatste heeft natuurlijk gevolgen voor de verzending van onze nieuwsbrief.

Privacy-gedragsregels
Als TIB beperken wij ons bij het verzamelen van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die wij op rechtmatige wijze en met redelijke middelen hebben verkregen en indien toepasselijk altijd met kennis of toestemming van de betrokkenen.

Als bestuurder en coach van TIB verzamel je enkel persoonsgegevens: waarvan je op voorhand weet dat je ze op grond van je takenpakket (rechtmatig) mag verzamelen met die gegevensverwerkingen (middelen )die je daartoe door je werkgever ter beschikking zijn gesteld en van die personen waarvan je op voorhand weet dat zij hierover zijn geïnformeerd, dan wel door jou of een collega hiertoe om toestemming zijn gevraagd.

Als TIB zorgen wij dat de door ons verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot de doelen waarvoor ze worden verzameld en steeds met de daarvoor noodzakelijke juistheid, compleetheid en geldigheid.

Als bestuurder en coach van TIB zorg je dat de persoonsgegevens die je verzamelt enkel betrekking hebben op de uitvoering van je takenpakket en steeds correct, compleet en voor zover van toepassing up-to-date zijn.

Als TIB verzamelen wij enkel persoonsgegevens nadat: de doelen van het verzamelen afdoende en op voorhand bekend zijn gemaakt; duidelijk is dat het gebruik beperkt wordt tot het realiseren van deze doelen; OF tot andere (van geval tot geval gespecificeerde) doelen die niet strijdig zijn met het doel waarvoor ze eerder werden verzameld.

Als bestuurder en coach van TIB verzamel je geen persoonsgegevens: dan nadat je op voorhand bent geïnformeerd dat dit behoort tot je takenpakket; waarvan op voorhand duidelijk is dat ze voor andere (niet strijdige) doelen gebruikt zullen worden.

Als TIB stellen wij geen persoonsgegevens ter beschikking voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld, behalve dan op grond van: expliciet door de betrokkene gegeven toestemming; een wettelijke verplichting.

Als bestuurder en coach van TIB geef je enkel aan derden toegang tot persoonsgegevens: wanneer dit (op voorhand al) deel uitmaakt van je takenpakket; of nadat op voorhand de betrokkene daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven; of op grond van het uitvoeren van een wettelijke (of contractuele) verplichting.

Als TIB gaan wij er vanuit dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden beveiligd door middel van inlognaam en wachtwoord op onze eigen computers tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen, of terbeschikkingstelling.

Als TIB zorgen wij dat iedere persoon die zich bij ons meldt: antwoord krijgt op de vraag of wij persoonsgegevens over hem/haar hebben; de feitelijke beschikking krijgt over deze hem betreffende persoonsgegevens; deze gegevens tegen niet excessieve betaling en in een leesbare vorm krijgt; en indien hem/haar dit wordt geweigerd, dit onder vermelding van reden wordt geweigerd alsmede de wijze waarop hiertegen beroep kan worden aangetekend; de hem betreffende persoonsgegevens kan aanvechten en indien succesvol kan eisen dat deze persoonsgegevens worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of gewijzigd.

Als bestuurder en coach van TIB zorg je dat, indien een persoon zich bij je meldt met de vraag of TIB persoonsgegevens van hem heeft, dit verzoek wordt doorgegeven aan de coach wiens taak het is deze verzoeken af te handelen.

Als TIB zorgen wij dat wij op ieder moment in staat zijn verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacygedragsregels.

Als bestuurder en coach van TIB is het je plicht deze privacygedragsregels bij de uitvoering van de aan jou opgedragen taken na te leven.

Bewaartermijnen.

Als TIB zorgen wij ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn verzameld. Afmeldingen van onze nieuwsbrief worden binnen 4 weken uit ons bestand verwijderd. Je contactgegevens worden niet langer bewaard dan voor de doeleinden waarvoor u ze ons heeft verstrekt. Voor de financiële administratie, jaarrekening, accountantsverklaring en projectcases hanteren wij een minimale bewaartermijn van 7 jaar vanaf 1 januari na het opstellen. Voor overeenkomsten met derden hanteren we een maximaal bewaartermijn van 2 jaar na einddatum als overeengekomen.

Als bestuurder en coach van TIB zorg je dat de persoonsgegevens die je verzamelt niet langer worden bewaard dan nodig voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Jouw rechten?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens bij TIB heb je het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. Mocht je vragen of klachten hebben dan kun je contact met ons opnemen via het emailadres: info@tib-advies.nl

Indien je van mening bent dat TIB met betrekking tot jouw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

TIB werkt deze privacyverklaring zo nodig bij om grotere transparantie te bieden of in reactie op:

  • Feedback van klanten en coaches, wet- en regelgevers of andere belanghebbenden;
  • Wijzigingen in onze producten of diensten; of
  • Wijzigingen in onze gegevensverwerkingsactiviteiten of -beleid.

Wanneer TIB wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij “Laatst bijgewerkt”. Wij moedigen u aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe TIB  uw informatie beschermt.