fbpx
Hengelosestraat 583 7521 AG Enschede +31 6 11525005

Laatste nieuws

Nieuwsbrief juli 2019

Wetswijzigingen per 1 juli e

Zoals ieder jaar is er ook per 1 juli 2019 weer het één en ander veranderd. Wij hebben de meest relevante wijzigingen op een rij gezet:

Minimumloon vanaf 21 jaar

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2019 omhoog.
Een andere belangrijke wijziging is dat 21-jarigen vanaf die datum het volledige minimumloon krijgen. Tot nu toe was dit vanaf 22 jaar. Dus alle minimum jeugdlonen gaan per 1 juli ook iets omhoog.

Anonieme aandelen

Heb je een naamloze vennootschap? Dan is het belangrijk dat je eventuele anonieme aandelen vanaf 2020 op naam hebt gesteld. Heb je na 1 januari 2021 nog steeds anonieme aandelen, dan komen jouw rechten te vervallen. Wil je jouw aandelen niet kwijtraken, neem dan op tijd actie. Ook deze wet gaat per 1 juli 2019 in.

Kentekenplicht en APK-keuringsplicht

Per 1 oktober aanstaande gaat er een kentekenplicht gelden voor gemotoriseerde en getrokken voertuigen die op de openbare weg sneller dan 25 kilometer per uur rijden. Dit geldt voor:

  • landbouw- en bosbouw-tractoren
  • motorrijtuigen met beperkte snelheid
  • mobiele machines
  • verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens
  • getrokken voertuigen boven 750 kg die in combinatie met tractor harder dan 25 kilometer per uur rijden

Voor tractoren (voertuigcategorie T) die sneller dan 40 kilometer per uur rijden, geldt ook een APK keuringsplicht.

Energie besparen
Als jouw onderneming meer energie gebruikt dan 50.000 KWH elektriciteit of 25.000 M3aardgas, dan val je onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent dan – eigenlijk al sinds februari 2019 – verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen.
Uiterlijk 1 juli 2019 moet je ook aan de overheid rapporteren welke maatregelen je neemt. Bovendien heb je vanaf die datum een informatieverplichting.

(Gelezen in MKB belangen)

 

Nog meer veranderingen…

Nieuwe btw-nummers
                                                                                                                    
Op 1 januari gaat er nog meer veranderen. Dat duurt nog even, maar het is verstandig om je daar nu al op voor te bereiden. Gelukkig is er ook eentje in de categorie ‘u hoeft er niets voor te doen’: de ruim één miljoen eenmanszaken die ons land telt krijgen een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst, dat losstaat van het Burgerservicenummer. Het is een maatregel om de privacy van zzp’ers beter te beschermen.

KOR ingrijpend anders                                                                                                   

De kleine ondernemersregeling oftewel KOR gaat op de schop. Nu is de situatie zo dat je btw-vrijstelling of -vermindering krijgt als je per jaar minder dan 1883 euro aan btw betaalt. Met ingang van 2020 wordt je totale omzet de maatstaf. Heb je een omzet van maximaal 20.000 euro en wil je gebruikmaken van de regeling? Meld je dan aan via de website van de Belastingdienst. Dat kan tot 20 november.

Vof en maatschap samen

Zit je in een vof of maatschap? Het verschil tussen die twee verdwijnt en daar komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (cv). De wijziging heeft vooral gevolgen voor de aansprakelijkheid. Overdracht van het bedrijf wordt makkelijker en dat geldt ook voor het in- en uittreden van vennoten. Deze maatregel moet de drempel verlagen om samen een bedrijf te beginnen.

(Gelezen in de Ondernemer)

 

Schorsen van werknemer kan een domme zet zijn!

Als een werknemer zich in een situatie heeft gemanoeuvreerd waardoor hij niet langer op de werkvloer gewenst is, kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemer te schorsen. De kans bestaat echter dat de werkgever door zo’n schorsing een arbeidsconflict verder laat escaleren. De rechter kan hem dit aanrekenen als het conflict tot een rechtszaak leidt. Tijdens een arbeidsconflict kan de werkgever concluderen dat hij de aanwezigheid van een werknemer op het werk niet langer op prijs stelt. Hij kan de werknemer dan een (tijdelijke) schorsing opleggen. De werknemer mag dan zijn werk niet meer uitvoeren, terwijl de werkgever meestal wel zijn loon doorbetaalt. Als de werkgever wil weten of hij het werk daadwerkelijk mag onderbreken, biedt de wet geen uitkomst. De wet bevat hierover namelijk geen bepalingen. Wel blijkt uit jurisprudentie wat de mogelijkheden zijn.

Schorsing kan de arbeidsrelatie onnodig verstoren

De werkgever moet allereerst beseffen dat een schorsing een verregaande maatregel is die de relatie met een werknemer meestal niet ten goede komt. Belandt de werkgever in een later stadium bij de rechter – bijvoorbeeld omdat hij het contract wil laten ontbinden – dan kan de rechter oordelen dat de werkgever door de schorsing niet constructief bezig is geweest. Dit kan een voor hem nadelige uitspraak als gevolg hebben. De werkgever doet er daarom goed aan om – als de situatie het toelaat – de werknemer van tevoren te waarschuwen voor disciplinaire maatregelen. Heeft de waarschuwing geen effect, dan mag de werkgever de werknemer schorsen of op non-actief stellen als hij hiervoor een gegronde en zwaarwegende reden heeft. Denk aan een situatie waarin de werknemer de werksfeer of bedrijfsvoering zal verzieken.

Soms afwijkende regels voor loonbetaling tijdens schorsing

Voor de rechtsgeldigheid van de schorsing moet de werkgever het loon doorbetalen. In sommige situaties valt hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als de cao of arbeidsovereenkomst aparte regels bevat of de werknemer ernstig verwijtbaar gedrag vertoont. Dit kan ook het geval zijn als hij niet meewerkt aan een onderzoek of verbeterplannen tijdens de schorsing. De periode waarin de werknemer geschorst is, mag de werkgever niet in mindering brengen op zijn verlofsaldo, tenzij de werknemer besluit verlof op te nemen, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan tijdens de schorsing.

(Gelezen in HR Rendement)

Hogere én directe boetes bij overtredingen rond RI&E

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Die eis wordt nog strenger: wie geen RI&E opstelt of de daarin genoemde maatregelen niet tijdig neemt, kan rekenen op een hogere én directe boete.
In de Arbowet staat dat werkgevers met personeel verplicht zijn van een RI&E op te stellen. Voor specifieke risico’s geeft het Arbobesluit speciale voorschriften. Dat geldt bijvoorbeeld voor werken met kankerverwekkende of explosieve stoffen. In een RI&E legt de werkgever vast welke risico’s de werknemers tijdens de arbeid lopen. Zo staat er een overzicht van gevaren in en een plan van aanpak van de risicobeperkende maatregelen. De boete voor het ontbreken van een RI&E valt nu in categorie 4 met een normbedrag van € 3.000 voor organisaties met 500 of meer werknemers. Voor organisaties met minder dan 5 werknemers betreft de hoogte van de boete 10% van het normbedrag (€ 300). Dit boetebeleid gaat veranderen.

Boete voor falend Plan van Aanpak gaat omhoog

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat in de eerste helft van 2019 de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zal worden aangepast. Zo wordt de boete voor organisaties die de verplichtingen rond de RI&E niet naleven, verhoogd naar categorie 5. Dit houdt concreet in dat de maximale boete wordt verhoogd naar € 4.500. Bovendien geldt elke organisatie die niet beschikt over een RI&E en dat wel zou moeten, als overtreder met directe boete (ODB). De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing. De boete op het ontbreken van een plan van aanpak of het niet tijdig nemen van de daarin genoemde maatregelen stijgt van € 750 naar € 3000. Het Plan van Aanpak vervult volgens de staatssecretaris  namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf.

Voorschriften gevaarlijke stoffen moeten strenger worden nageleefd

De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het Arbobesluit. Het gaat dan om voorschriften ten aanzien van de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die voor de reproductie toxisch zijn. Deze boetes kunnen door de Inspectie SZW worden opgelegd indien er na een eis of waarschuwing geen verbetering is opgetreden.

Ondernemingsraad speelt rol bij wijzigingen in de RI&E

Heeft een organisatie een ondernemingsraad (OR) dan heeft die instemmingsrecht bij alle wijzigingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, inclusief de RI&E. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 27 dat de OR instemmingsrecht heeft als de werkgever wijzigingen doorvoert die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Dat betekent dat het instemmingsrecht van de OR ook van toepassing is op besluiten die betrekking hebben op het opstellen, wijzigen of intrekken van de RI&E, het plan van aanpak of de periodieke evaluatie ervan.

Ook hierin kan de Stichting Twente in Business voor jouw bedrijf iets betekenen!
Wij helpen je graag een RI&E op te stellen en met een gedegen Plan van Aanpak.
(Gelezen in de Ondernemer)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Back to top